30 lat NFOŚiGW. Działania na rzecz zdrowia i turystyki w Iławie i okolicach. Wsparcie  unikatowej metody radzenia sobie z pozostałościami procesu unieszkodliwiania ścieków. Dofinansowanie budowy suszarni osadów ze zbiorników oczyszczalni w miejscowości Dziarny.

Fot. Kazimierz Netka.

Wykorzystanie Słońca do osuszania pościekowych osadów; biogazu – do produkcji prądu.

Pojezierze Iławskie w województwie warmińsko-mazurskim to jeden z najbardziej unikatowych regionów Polski. Z Bałtyku można tu dopłynąć m.in. Kanałem Elbląskim – niezwykłym zabytkowym szlakiem, z mechanizmami poruszanymi siłami natury – energią zawartą w wodzie.

 

Fot. Kazimierz Netka

Jezioro Jeziorak zachwyca swym kształtem, zasobami przyrodniczymi oraz największą śródlądową wyspą w Polsce. Okolice Iławy mają też niebagatelne znaczenie dla… oceanicznej, światowej żeglugi! O ten obszar, zawierający tak niezwykłe ośrodki, okazy natury, turystyczne atrakcje troszczy się m.in. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wspierając Urząd Miasta Iławy w dążeniach do doskonałości działań na rzecz jakości i warunków życia.

 

Fot. Kazimierz Netka

Jak Iława troszczy się o swe otoczenie i miejskie systemy zapewniania jak najlepszych standardów sanitarnych, mieliśmy okazję przekonać się kilkukrotnie. Około 10 lat temu, podczas rejsu po Jezioraku zobaczyliśmy pionierską jednostkę pływającą: barkę służącą do odbioru nieczystości z jachtów. To był chyba pierwszy w Polsce, taki wodny pojazd…

Ponownie mogliśmy zapoznać się dokonaniami Iławy na rzecz czystości miasta i zdrowia mieszkańców miasta oraz turystów uczestnicząc w podróży poznawczej pt. „Energetyczne wykorzystanie biomasy. NFOŚiGW – jako instytucja wdrażająca POIiŚ – wspiera rozwój OZE”, zorganizowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wiedzą i pomocą służyli nam m.in.: rzecznik prasowy NFOŚiGW dyrektor Sławomir Kmiecik oraz pracownicy Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW: Wojciech Stawiany, Donata Bieniecka-Popardowska, Joanna Zemełka, Krzysztof Kuczek. Wizyta ta zbiegła się z 30-leciem działalności NFOŚiGW.

W miejscowości Dziarny niedaleko Iławy uczestnicy wyjazdu studyjnego przebywali Iławskich Wodociągach Sp. z o.o. Poznali funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, w tym węzła technologicznego przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych (m.in. suszarnie słoneczne) oraz rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej (wykorzystanie biogazu).

 

Fot. Kazimierz Netka

O funkcjonowaniu oczyszczalni i atrakcjach mówili m.in. wiceburmistrz Iławy Dorota Kamińska, prezes Iławskich Wodociągów Jerzy Biereg oraz Piotr Kowalski – wiceprezes.

Fot. Kazimierz Netka

Na potrzeby Iławy oraz okolicznych gmin planowano zbudować oczyszczalnię, mogącą unieszkodliwiać w ciągu doby 30 tysięcy metrów sześciennych ścieków. To dużo, bo przewidywano że Iława będzie liczyć 100 tysięcy obywateli. Teraz mieszkańców Iławy jest około 30 000 i produkują oni 6 tysięcy metrów sześciennych ścieków na dobę. Oczyszczalnia w Iławie – Dziarnach zajmuje taką sama powierzchnię jaką ma oczyszczalnia w znacznie większym Hamburgu. Ścieki oczyszczone trafiają do Drwęcy, stamtąd do Wisły i dalej do Bałtyku. Troska o czystość w Iławie ma więc duże znaczenie nie tylko dla tego miasta, ale również dla nadbałtyckich plaż… Co już zrobiono w tym zakresie? Tego dowiedzieliśmy si podczas wizyty w Dziarnach i w Iławie.

IŁAWSKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA Z O.O. – EFEKTYWNIE WYKORZYSTANE ŚRODKI UNIJNE

Już prawie od dziesięciu lat, na terenie Iławy, trwają prace związane z poprawą warunków do rozwoju gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. W 2010 roku została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie a Iławskimi Wodociągami Spółką z o.o, jako beneficjentem, na realizację projektu pt. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Iława”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Projekt unijny Spółka realizowała wspólnie z Gminą Miejską Iława oraz Gminą Wiejską Iława jako podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków. Przedsięwzięcie obejmowało: opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowych; wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w mieście i gminie Iława; modernizację oczyszczalni ścieków i zakup urządzeń. Całkowity koszt projektu wyniósł 34 706 969,45 zł, wartość wydatków kwalifikowanych: 15 226 567,91 zł, a kwota dofinansowania: 12 942 582,72 zł.

W ramach prac budowlano-montażowych realizowano następujące zadania: budowa kanalizacji wraz z przepompownią w ulicy Zielonej w Iławie; przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej od ulicy Biskupskiej poprzez ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Narutowicza do ul. Jagiellończyka w Iławie; budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w Osiedlu Lipowy Dwór w Iławie; budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do bazy wioślarskiej i ekologicznej mini przystani w Iławie; wymiana wyeksploatowanych urządzeń na stacji odwadniania osadów pościekowych – zakup wirówki dekantacyjnej (dekantacja to usuwanie cieczy znad osadu); modernizacja części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Dziarnach (piaskowniki, osadniki wstępne, osadniki wtórne); zakup agregatu kogeneracyjnego wykorzystującego biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

 

Źródło ilustracji: Spółka Iławskie Wodociągi

– Lepiej wykorzystać ten prąd u siebie niż przekazywać do sieci by go stamtąd kupić po wyższej cenie niż się sprzedało – mówią pracownicy oczyszczalni.

Zbudowano też kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną z przepompowniami we wschodniej części gminy w miejscowościach Dziarny, Dziarnówko, Smolniki, Ławice Tchórzanka (etap I), a także w miejscowościach wschodniej części gminy Iława (etap I); Kałduny, Julin, Rudzienice, Mątyki, Gromoty, Frednowy i Wilczany. Wybudowano kanalizację sanitarną w zachodniej części gminy ( w miejscowościach: Stradomno, Nejdyki, Segnowy, Ząbrowo, Szymbark), a także na wschodnim brzegu Jezioraka.

W efekcie, na terenie aglomeracji Iława powstała nowa infrastruktura systemu wodno-ściekowego: kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna (łącznie 92,4 km) oraz sieć wodociągowa (0,48 km). Oczyszczalnię ścieków wyposażono w nowe urządzenia związane z przeróbką osadów pościekowych. Przyczyniło się to zarówno do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji Iława jak również do ochrony i poprawy stanu środowiska.

Ważna była wymiana wyeksploatowanych urządzeń na stacji odwadniania osadów pościekowych i zakup wirówki dekantacyjnej (dekantacja to usuwanie cieczy znad osadu). Z osadami pościekowymi ma bowiem problem niemal cały świat.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Postanowiliśmy suszyć osad – powiedzieli nam pracownicy Iławskich Wodociągów. Jeden człowiek obsługuje całą suszarnię. To jest druga w Polsce taka słoneczna suszarnia. Pierwsza powstała w Rzeszowie, teraz w całym kraju jest ich około 30. Chcieliśmy zwiększyć produkcję biogazu i rozpoczęliśmy procesy pofermentacyjne. W okolicy jest wiele ubojni drobiu i one przywożą pofermenty – emulsje tłuszczowe – a to pozwala zwiększać produkcję biogazu o 30 procent. Przywożą na własny koszt, bo pozbywają się problemu.

 

Źródło ilustracji: Spółka Iławskie Wodociągi

Główne zadanie suszarni to m.in. zmniejszenie masy osadów. W jednej tonie jest 200 kilogramów osadu i 800 kg wody. W procesie suszenia te proporcje są odwracane. Źródłami ciepła w suszarni są energia słoneczna, ciepło z kogeneracji, pompa ciepła ze ścieków oczyszczonych z osadnika wtórnego. Podłoga w suszarni jest podgrzewana. Z góry Słońce daje ciepło, z dołu podłoga grzeje.

Osady są czyste pod względem bakteryjnym. Nie mają metali ciężkich bo w Iławie nie istnieje przemysł duży. Osuszone osady pościekowe są wykorzystywane w rolnictwie, ale nie można ich stosować pod warzywa i rośliny okopowe – dowiedzieli się uczestnicy podróży studyjnej, zorganizowanego przez NFOŚiGW.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Ideą wyjazdu było pokazanie jak to funkcjonuje w praktyce jak się podchodzi do środowiska, zwłaszcza w miejscach, gdzie to jest najbardziej potrzebne – podsumował Sławomir Kmiecik – dyrektor Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW.

W roku 2016 r. zarząd spółki Iławskie Wodociągi, jako beneficjent, podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę, dotyczącą dofinansowania przedsięwzięcia pt. „Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracja Iława”. Wsparcie to pochodzi ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest wspólnie z Gminą Miejską Iława, jako podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków. Wartość projektu ogółem to 15 589 658,31 zł, wydatki kwalifikowane to 8 415 031,12 zł, a wysokość dofinansowania to 7 152 776,45 zł.

 

Źródło ilustracji: Spółka Iławskie Wodociągi

Analiza funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Iława, pozwoliła na zidentyfikowanie pewnych niedoborów, które dzięki realizacji ww. projektu zostaną zlikwidowane.

Ustalono dwa cele bezpośrednie realizacji projektu: poprawa efektywności energetycznej procesu oczyszczania oraz zwiększenie wykorzystania biogazu (odnawialnego źródła energii – OZE), a tym samym przyczynienie się do wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego; zwiększenie liczby ludności oraz liczby podmiotów gospodarczych korzystających z wysokosprawnego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów.

 

Źródło ilustracji: Spółka Iławskie Wodociągi

Przedsięwzięcie podzielono na 10 zadań: modernizacja stacji zagęszczania osadów poprzez zakup urządzenia do zagęszczania osadów; kupno agregatu kogeneracyjnego wykorzystującego biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej; rozbudowa słonecznej suszarni osadów pościekowych – hala nr 2; poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie systemu monitoringu on-line w procesach oczyszczania ścieków; dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody; budowa wiaty do magazynowania osadów wysuszonych w słonecznej suszarni osadów pościekowych na oczyszczalni ścieków w Dziarnach; budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Warsztatowej w Iławie; budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Księżnej Dobrawy, Mieszka I i Bolesława Śmiałego w Iławie; budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Księżnej Dobrawy w Iławie; uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie.

Większość zadań została już zrealizowana i rozliczona. Spółka Iławskie Wodociagi musi jeszcze zbudować wiatę do magazynowania osadów wysuszonych w słonecznej suszarni osadów pościekowych na oczyszczalni ścieków w Dziarnach. Termin zakończenia przewidziano na koniec 2019 roku.

W trakcie realizacji projektu „Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracja Iława” wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej (łącznie 6,32 km) oraz wodociągową (5,96 km). Oczyszczalnię ścieków wyposażono w: drugą suszarnię osadów pościekowych, kolejny – trzeci agregat kogeneracyjny, wirówkę dekantacyjną oraz uruchomiono monitoring on-line pozwalający kierować i zarządzać technologią oczyszczania ścieków zdalnie.

 

Źródło ilustracji: Spółka Iławskie Wodociągi

O wyborze słonecznego suszenia osadów na terenie oczyszczalni w Dziarnach zadecydowały następujące kryteria ekonomiczne i ekologiczne:

Aspekt ekonomiczny: Do suszenia osadów wykorzystuje się darmową energie słońca, a niezbędny nakład dodatkowej energii jest stosunkowo mały. W celu zwiększenia efektywności suszenia wykorzystane zostaną dodatkowo pompa ciepła oraz ciepło odpadowe ze spalania biogazu w agregacie kogeneracyjnym. Bezpośrednie korzyści płyną z tytułu zmniejszenia masy końcowej osadu, a co się z tym wiąże oszczędności na transporcie, magazynowaniu i dalszym zagospodarowaniu osadu.

Aspekt ekologiczny: Technologia suszenia osadów z wykorzystaniem energii słonecznej nie powoduje zwiększonej emisji CO2. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowo paliw kopalnych. Bilans energii oparty jest na stosowaniu zasad poszanowania energii. W procesie suszenia jako produkt końcowy uzyskuje się wysuszony, ustabilizowany biologicznie, neutralny zapachowo, łatwy do przechowywania susz osadowy.

Dokonania na rzecz środowiska, w mieście Iława, przy wsparciu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mają niebagatelne znaczenie dla rozwoju gospodarczego Iławy oraz gmin sąsiadujących z tym miastem. To jedno z wspaniałych zwieńczeń 30 lat działalności NFOŚiGW.

 

Fot. Kazimierz Netka

Region Iławy i okolic staje się coraz bardziej interesujący dla inwestorów. Znany jest w świecie, m.in. z funkcjonowania ośrodka szkolenia kapitanów żeglugi wielkiej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Badawczo Szkoleniowy Ośrodek Manewrowania Statkami znajduje się w miejscowości Kamionka nad Jeziorem Silm. Prowadzony jest przez Fundację Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska, utworzoną przez Politechnikę Gdańską, Akademię Morską (obecnie Uniwersytet Morski) w Gdyni oraz miasto Iława.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: Pulsarowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.