Hufiec ZHP w Lęborku ma nowe pomysły dla młodzieży na 100-lecie swego istnienia. Realizować będzie unijny projekt, z którego skorzystają nie tylko mieszkańcy miasta, ale również gmin: Lębork, Cewice i Nowa Wieś Lęborska.

Fot. z Archiwum Hufca ZHP w Lęborku.

Resursa otwiera horyzonty.

Nowy Rok 2018 przyniósł harcerzom Hufca ZHP w Lęborku wyjątkowo dobre wiadomości – projekt pn. „Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego”, złożony przez Chorągiew Gdańską Związku Harcerstwa Polskiego w partnerstwie z Powiatem Lęborskim, reprezentowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, otrzymał unijne dofinansowanie. Stało się to dzieki pozytywnej opinii Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (UMWP), a pieniądze pochodzą z zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w poddziałaniu 6.2.2. Rozwój usług społecznych. Projekt „Otwieramy horyzonty!” będzie realizowany od 1 marca 2018 do 29 lutego 2020 roku i obejmie minimum 100 osób – wynika z informacji, które otrzymaliśmy od autorki wniosku o dofinansowanie i koordynatorki projektu, podharcmistrz Renaty Kaczyńskiej-Maciejowskiej.

Zaplanowane w ramach projektu pn. „Otwieramy horyzonty!” tzw. zdezinstytucjonalizowane usługi społeczne, świadczone w środowisku lokalnym na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin, obejmują w szczególności działania o charakterze profilaktycznym, głównie w ramach tzw. pracy podwórkowej (streetworking, partyworking, zajęcia animacyjne, zbiórki zuchowe i harcerskie, atrakcyjne zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności dzieci, młodzieży, ale i innych członków ich rodzin), służące tzw. wczesnej profilaktyce środowiskowej – tj. zapobieganiu i ograniczaniu występowania dysfunkcji zachowań wśród dzieci i młodzieży oraz wspierające ich rodziny (w tym szczególnie – rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z różnych innych powodów, np. miejsca zamieszkania, wielodzietności i rodziny sprawujące pieczę zastępczą czy wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi – zgodnie z kryteriami naboru dzieci z rodzin spełniających którykolwiek z wymienionych kryteriów będą przyjmowane do uczestnictwa w projekcie w pierwszej kolejności).

Fot. z Archiwum Hufca ZHP w Lęborku.

Projekt, poprzez zadania realizowane na rzecz dzieci i młodzieży w formie nowotworzonej placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego (inaczej mówiąc – świetlicy socjoterapeutycznej czy też klubu młodzieżowego), prowadzonej przez Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Lęborku, obejmujące profilaktykę i animację środowiskową, socjoterapię, rozwój zainteresowań i tzw. kompetencji kluczowych w ramach bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, zakłada zachętę do włączania się do realizowanych działań integracyjnych innych, zwłaszcza dorosłych członków rodzin (głównie rodziców i opiekunów prawnych pełniących rolę rodziców), a także usługi społeczne realizowane na rzecz rodzin wspierające ich w prawidłowym pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych czy w organizacji czasu wolnego.

Zgodnie z wymaganiami konkursu, projekt „Otwieramy horyzonty!” realizowany jest w partnerstwie organizacji pozarządowej będącej również podmiotem ekonomii społecznej – Chorągwi Gdańskiej ZHP reprezentowanej przez Hufiec ZHP w Lęborku (największej i najstarszej organizacji pozarządowej o charakterze wychowawczym w Polsce, obchodzącej w 2018 stulecie swojego formalnego istnienia) i Starostwa Powiatowego w Lęborku, reprezentowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.

Działania projektowe zaplanowano w oparciu o analizę głównych wniosków z lokalnej diagnozy zapotrzebowania na usługi społeczne na rzecz mieszkańców terenów o ponadprzeciętnym wykluczeniu społecznym w powiecie lęborskim. W związku z tym projekt – zgodnie ze szczegółowymi kryteriami konkursu – obejmuje mieszkańców terenu gmin: Lębork, Cewice i Nowa Wieś. Uwzględnia partycypację różnorodnych podmiotów społeczności lokalnej i wielosektorowe partnerstwo – formalne i nieformalne, tj. włączanie do realizacji projektu innych jednostek samorządu terytorialnego (np. UM w Lęborku), jednostek pomocy społecznej (MOPS, GOPS) oraz instytucji administracji publicznej z terenu powiatu, Sądu Rejonowego (gł. Sądu Rodzinnego i rodzinnych kuratorów sądowych), KM i KP Policji, lekarzy rodzinnych Podstawowej Opieki Zdrowotnej, NGO’s i in. instytucji integracji społecznej, przedsiębiorców (w ramach ich społecznej wrażliwości i aktywności CSR) itp.

Fot. z Archiwum Hufca ZHP w Lęborku.

Projekt obejmuje następujące działania realizowane przez Hufiec ZHP w Lęborku:

  1. Utworzenie przez Hufiec ZHP w Lęborku nowej placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego – poprzez adaptację otrzymanego od UM w Lęborku w użytkowanie lokalu po restauracji Resursa na jej potrzeby (kompleksowy remont pod nadzorem Konserwatora Zabytków i opieką architekta, a następnie – wyposażenie placówki) – remont uwzględnia dostosowanie obiektu do specyficznych potrzeb dzieci, młodzieży i ich rodzin, w tym osób z niepełnosprawnościami (zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i spełnienia wymagań BHP, sanitarnych, przeciwpożarowych, związanych z przepisami budowlanymi itp.);

  2. Zakup na potrzeby nowej placówki wsparcia dziennego samochodu osobowo-ciężarowego, ułatwiającego dotarcie z formami atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych i integrujących społeczność lokalną do dzieci i rodzin mieszkających w miejscowościach wiejskich Powiatu Lęborskiego;

  3. Zapewnienie uczestnikom projektu – dzieciom, młodzieży i ich rodzinom – bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, rozwijających uzdolnienia, zainteresowania i kompetencje (planowane są m.in. zajęcia pracowni kulinarnej, pracowni DIY – wykorzystujące różne techniki prac ręcznych i rękodzieła, pracowni modelarsko – szkutniczo – stolarskiej, pracowni multimedialnej i artystycznej – np. warsztaty dziennikarskie, fotograficzne z kamerą, dronem, aparatem cyfrowym i komputerami, pracowni fitness i aktywności prozdrowotnej);

  4. Wyjazdowe (Harcerska Akcja Letnia, Harcerska Akcja Zimowa) i stacjonarne (Nieobozowa Akcja Letnia, Wesoła Zima w Mieście) formy wypoczynku i organizacji czasu wolnego, uwzględniające atrakcyjny program zajęć rozwojowych z elementami socjoterapii, wykorzystujących metodykę zuchową i harcerską;

  5. Empowerment – tzn. włączenie rodziców i innych członków rodzin dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie w działania placówki wsparcia dziennego, w tym m.in. zorganizowane w ramach projektu atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu z rodziną, takie jak wspólne wycieczki do ZOO, Aquaparku, Loopy’s Word, Centrum Hevelianum, Europejskiego Centrum Solidarności, a także wyjazdowe spotkania i eventy edukacyjno-integracyjne z atrakcyjnym programem zajęć dla dzieci, młodzieży i rodziców.

Projekt obejmuje również następujące działania ukierunkowane na wsparcie rozwojowe i wyrównywanie szans edukacyjnych, organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku:

  1. Diagnoza dzieci – np. psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna i neurologopedyczna itp. – pozwalająca na opracowanie dla indywidualnego planu wsparcia rozwojowego dziecka w celu redukcji parcjalnych deficytów i poprawy jego funkcjonowania, a przede wszystkim – wyrównywania szans rozwojowych i edukacyjnych;

  2. Korepetycje przedmiotowe – indywidualne i w małych grupach – z dojazdem nauczycieli do uczniów, uwzględniające pracę nad redukcją indywidualnych deficytów i problemów szkolnych dzieci i młodzieży;

  3. Specjalistyczne konsultacje i poradnictwo rodzinne oraz wsparcie terapeutyczne dzieci i ich rodzin;

  4. Cykliczne spotkania edukacyjne z udziałem ekspertów (np. psycholog, prawnik, pediatra, dietetyk itp.) oraz wymiana doświadczeń rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży, służące rozwijaniu kompetencji rodzicielskich oraz tworzeniu samopomocowego środowiska wsparcia i zapobieganiu izolacji rodzin borykających się różnymi problemami związanymi ze sprawowaniem funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym rodzin sprawujących tzw. pieczę zastępczą.

Bieżące informacje o konkretnych działaniach realizowanych w projekcie oraz zasadach rekrutacji i udziału będą systematycznie udostępniane na stronach internetowych http://www.lebork.zhp.pl/ oraz http://www.pcprlebork.pl/.

Fot. z Archiwum Hufca ZHP w Lęborku.

Pierwsze poważne wyzwanie związane z realizacją projektu, z którym mierzą się harcerze, stanowi kompleksowa adaptacja historycznego lokalu Resursy, znajdującego się w budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 14. Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu, remont przebiegać musi pod nadzorem Konserwatora Zabytków i jest realizowany z kompleksową pomocą architekta – Macieja Szpilewicza. Resursa przystosowana zostanie do potrzeb nowej siedziby Hufca ZHP w Lęborku, która odtąd funkcjonować będzie formalnie jako tzw. placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego (tj. oferująca cykliczne zajęcia pozalekcyjne zarówno w swej siedzibie, jak i w innych, zwłaszcza wiejskich lokalizacjach, a także zajęcia typu outdoor) – wynika z informacji, które przekazała nam Renata Kaczyńska-Maciejowska.

– Zaplanowana całościowa renowacja obiektu Resursy uwzględnia jego historyczny charakter, poprzez pieczołowite odnowienie lub odtworzenie wartościowych detali architektonicznych – podkreśla autorka wniosku o dofinansowanie i koordynatorka projektu, phm. Renata Kaczyńska-Maciejowska – szczególnie zależy nam na pozyskaniu od mieszkańców miasta wszelkich informacji o historii tego miejsca, które jeszcze przed wojną stanowiło ośrodek integrujący lokalną inteligencję, przedsiębiorców i tzw. śmietankę towarzyską Lęborka. Pilnie poszukujemy w związku z tym zdjęć, ewentualnych filmów oraz wszelkich informacji pozwalających nam uwzględnić historię i przedwojenny klimat oraz odtworzyć piękno tego obiektu – można je przekazywać bezpośrednio do Komendy Hufca ZHP w Lęborku, która jeszcze w czasie remontu znajduje się w dotychczasowej siedzibie przy ul. Armii Krajowej 13 lub dzwoniąc pod nr tel. 601 91 05 09.

Harcerze planują zachować także historyczną nazwę swej nowej siedziby, uzyskanej niedawno dzięki życzliwości władz miejskich, ponieważ każdy mieszkaniec Lęborka doskonale zna jego lokalizację, zaś – jak podaje np. Wikipedia, źródłosłów określenia Resursa (z języka francuskiego ressources – środki, zasoby), to oznaczenie klubu towarzyskiego np. kupców, obywateli ziemskich itp., jak również lokalu takiego klubu (i tak np. w Dąbrowie Górniczej oraz w Radomiu funkcjonują Resursy Obywatelskie, integrujące społeczności lokalne wokół przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i społecznych, zaś w Żyrardowie istnieje znów, pieczołowicie przez miasto odrestaurowana na cele kulturalno – artystyczne zabytkowa Resursa Fabryczna z Kręgielnią, natomiast historyczna już Warszawska Resursa Kupiecka skupiała nie tylko kupców, ale także inteligencję i bogate mieszczaństwo, bowiem organizowała „zabawy, gry umiarkowane, czytanie gazet i książek, bale, koncerty, obiady towarzyskie”, a jej sale były także wynajmowane, zarówno instytucjom jak i osobom prywatnym na cele koncertów, spotkań towarzyskich czy bali). Resursa, to więc miejsce pozytywnych inicjatyw, inspiracji, rozwoju, integracji, wsparcia społecznego, uczenia się i dzielenia się wiedzą, a także odpoczynku, radości, zabawy i wartościowego spędzania czasu w życzliwym gronie przyjaciół. Taką nową historię tego miejsca zapoczątkowuje realizowany przez lęborskich harcerzy projekt pn. „Otwieramy horyzonty!” – podkreśla autorka wniosku o dofinansowanie i koordynatorka wspomnianego projektu, podharcmistrz Renata Kaczyńska-Maciejowska.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.