Polityka, energia i wiatr od morza. Pracodawcy Pomorza i Politechnika Gdańska inicjują cykl spotkań pt. „Wyzwania gospodarcze województwa pomorskiego”. Pomysły na nową Operę Bałtycką i Centrum Rozwoju Technologii. Powróci zegar pulsarowy? Skończmy z kupowaniem statków za granicą. Powstał Żuławski Zespół Parlamentarny. Czerpmy korzyści z tranzytu

Fot. Kazimierz Netka.

Nie pozwólmy, by ranga Polski znowu została sprowadzona do poziomu słomianych jagód

Z północy, znad powierzchni morza i znad jego brzegu, na terytorium naszego kraju napływać będzie energia. Ten ożywczy strumień mocy może znacząco wzmocnić nie tylko polską ale także europejska gospodarkę. W pierwszej kolejności, korzyści będzie miało województwo pomorskie. Już dawno powinniśmy się zastanawiać, jak te moce najlepiej wykorzystać Chodzi zaś o siły jakie uzyskamy po wybudowaniu elektrowni jądrowej i farm morskich elektrowni wiatrowych. Do tego mamy olbrzymi potencjał intelektualny, naukowy, zawarty w pomorskich uczelniach, w instytutach naukowych oraz w biznesie.

Fot. Kazimierz Netka.

Nauka i biznes w Polsce, w tym w Pomorskiem, mają wiele do zrobienia. Powinniśmy dążyć do tego by zaoferować światu coś więcej niż tylko nacjonalistyczny akcent w formie słomianych jagód… Początek drugiej polskiej prezydencji w Unii Europejskiej tuż tuż…

O tym trzeba przekonać nie tylko cały glob, ale też ludzi podejmujących decyzje w naszym kraju i reprezentujących nas za granicą. Temu ma służyć cykl spotkań pt. „Wyzwania Gospodarcze Województwa Pomorskiego”, organizowane przez stowarzyszenie Pracodawcy Pomorza wspólnie z Politechniką Gdańską. Pierwsze inauguracyjne spotkanie w gronie kilkudziesięciu osób, przedstawicieli władz, nauki i gospodarki, odbyło się 16 maja 2024 r. w Sali Senatu Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej, pod patronatem Wojewody Pomorskiej oraz Marszałka Województwa Pomorskiego.

Fot. Kazimierz Netka.

Nauka jest gotowa do wspierania przedsiębiorców. Mówił o tym prof. Krzysztof Wilde – rektor Politechniki Gdańskiej, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, witając przybyłych na to spotkanie inauguracyjne.

Powitani zostali m.in. dr Janusz Lewandowski – poseł do Parlamentu Europejskiego, inicjator tego cyklu spotkań; Magdalena Kołodziejczak, posłanka na Sejm RP; Jarosław Wałęsa – senator RP; Kazimierz Kleina – senator RP; Sławomir Rybicki – senator RP; Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego.

Mówiąc o uczelniach pan rektor prof. Krzysztof Wilde podkreślił, że działając w pojedynkę nie mają one specjalnie szans na uzyskanie rozpoznawalności międzynarodowej. Dlatego, gdy został rektorem, zaproponował utworzenie uczelni Farhrenheita.

Trzy uczelnie: Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański w pojedynkę nie mają szans na świcie przebić się z rozpoznawalnością – to jest po prostu niemożliwe. Dlatego powstał Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. Potencjał tego związku jest olbrzymi.

Fot. Kazimierz Netka.

W Uniwersytecie Gdańskim jest światowej klasy zespół – grupa profesora Horodeckiego, pracująca nad komputerami kwantowymi. Możemy się włączyć w konkurencję na poziomie technologicznym. W Politechnice Gdańskiej jest Centrum Kompetencji STOS i superkomputer Kraken.

– Jednym z najważniejszych zadań władz każdego województwa jest wskazanie konkretnych celów rozwojowych – mówił, wprowadzając do debaty, dr Zbigniew Canowiecki – prezydent Pracodawców Pomorza, przewodniczący Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

Fot. Kazimierz Netka.

– Jeszcze ważniejszym zadaniem jest ich promocja i pozyskanie akceptacji mieszkańców oraz niezbędnego wsparcia decyzyjnego i finansowego władz centralnych.

Województwo pomorskie ma opracowaną i przyjęta strategię rozwoju regionu. Jest to jedna z najlepiej w Polsce opracowanych strategii wskazująca kierunki rozwoju między innymi na bazie inteligentnych specjalizacji województwa pomorskiego. Z konieczności jest to jednak dokument bardzo obszerny i szczegółowy opisujący priorytety w różnych dziedzinach. Gdyby zapytać nawet osobę zaangażowaną w sprawy regionu pomorskiego o wskazanie najważniejszych wyzwań i inwestycji warunkujących jego rozwój, to miałaby z pewnością duży problem. Poza tym każda z osób wskazałaby inne cele ważne z jego punku widzenia.

Pytanie o najważniejsze pomorskie wyzwania gospodarcze postawił kilka tygodni temu poseł do Parlamentu Europejskiego, doktor Janusz Lewandowski i zainicjował debatę publiczną dotyczącą zdefiniowania głównych zadań rozwojowych dotyczących województwa pomorskiego.

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Politechniką Gdańską – uczelnią znaną z podejmowania tego typu dyskusji postanowili w zorganizować dzisiejsze spotkanie w gronie kilkudziesięciu osób, przedstawicieli władz, nauki i gospodarki, czyli w tak zwanym złotym trójkącie i podjąć próbę ustalenia celów oraz niezbędnych decyzji rządowych, ustaw sejmowych, czy inwestycji, o które powinniśmy zabiegać, ponieważ one warunkują nasz harmonijny rozwój województwa pomorskiego.

Jesteśmy przekonani, że takie wskazanie najważniejszym politykom w państwie kilku jasno określonych celów umożliwi uzyskanie wsparcia decyzyjnego oraz finansowego w ich rozwiązaniu.

Na dzisiejsze spotkanie, któremu patronują wojewoda pomorska, marszałek województwa pomorskiego, zaprosiliśmy posłów i senatorów, ze szczególnym uwzględnieniem parlamentarzystów zajmujących się problematyką gospodarczą, przedstawicieli nauki, władz administracyjnych i samorządowych prezesów wiodących firm pomorskich oraz ekspertów w kluczowych dla regionu pomorskiego dziedzinach gospodarczych.

Pan senator przedstawił wizję pomnika stoczniowców gdańskich w formie centrum muzycznego z Operą Bałtycką zlokalizowaną na terenach postoczniowych w otoczeniu specjalnie wyeksponowanych i oświetlonych żurawi stoczniowych, stanowiących już dzisiaj bardziej znany symbol Gdańska niż gdański Żuraw. To zupełnie inne podejście do zachowania naszego dziedzictwa historycznego – stwierdził dr Zbigniew Canowiecki.

Fot. Kazimierz Netka.

Wypowiedzi uczestników spotkania, zawiera folder – materiał informacyjny pt. „Wyzwania gospodarcze województwa pomorskiego”, przygotowany przez pana Szczepana Gapińskiego – sekretarza naszego cyklu spotkań – dodał dr Zbigniew Canowiecki.

Wprowadzenia do debaty dokonał także europarlamentarzysta dr Janusz Lewandowski, wygłaszając wykład pt. „Pomorze w poszukiwaniu straconego czasu”. Pan europoseł podkreślił m.in. że teraz Gdańsk – Warszawa to wspólna sprawa. Przypomniał, że W PRL-u gospodarka morska miała si;e dobrze, dzięki rencie położenia.

Niestety, w ostatnich latach niepokorne Pomorze poniosło straty: zniszczenie LOTOSu, zawłaszczenie Energi, opóźnione inwestycje, mniejsze fundusze europejskie.

O tym, że Pomorze w w ostatnich latach zostało dotknięte negatywnymi decyzjami szczebla centralnego, mówił również Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego. Na szczeblu rządowym Pomorskie nie miało partner do dyskusji na temat kluczowych wyzwań i inwestycji wykraczających poza poziom lokalny.

Fot. Kazimierz Netka.

„Konsolidacja aktywów energetycznych w Grupie Energa. Rozwój OZE” – to temat który poruszył Stanisław Szultka – dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Fot. Kazimierz Netka.

„Warunki rozwoju pomorskiego sektora paliwowo-energetycznego” przedstawił dr Dariusz Wieczorek z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Fot. Kazimierz Netka.

„Rozwój sektora offshore. Udział polskich firm w jego realizacji” zaprezentował Mariusz Witoński – wiceprezes Polskiej Izby Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Fot. Kazimierz Netka.

„Potrzeby rozwojowe pomorskich portów” przypomniał Bogdan Ołdakowski – sekretarz generalny Organizacji Portów Bałtyckich.

Fot. Kazimierz Netka.

„Strategiczne inwestycje Portu Gdynia przedstawił Leszek Jurczyk – dyrektor ds. strategii i rozwoju Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Fot. Kazimierz Netka.

„Główne przedsięwzięcia inwestycyjne Portu Gdańsk” zgromadzeni poznali dzięki prezentacji, którą przedstawił Stefan Rudnik – dyrektor Pionu Infrastruktury Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Fot. Kazimierz Netka.

„Dostęp do portów. Inwestycje kolejowe” – to temat wystąpienia Jakuba Pietruszewskiego – dyrektora Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

Fot. Kazimierz Netka.

”Priorytety rozwojowe w zakresie inwestycji drogowych” scharakteryzował Robert Marszałek – doradca i konsultant w zakresie planowania, projektowania, budowy, utrzymania i zarządzania infrastruktura i ruchem drogowym.

Fot. Kazimierz Netka.

Wykład pt. „Sprzątanie po wojnie: propozycje europejskiego projektu eliminacji broni chemicznej z Bałtyku” wygłosił prof. Lech Rowiński z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej:

– Ja przede wszystkim chciałbym się sprzeciwić budowie muzeum przemysłu okrętowego, raczej byłbym za tym, żeby tym muzeum była jakaś inwestycja, na przykład Centrum rozwoju technologii – która by zwiększała produktywność przemysłu – powiedział prof. Lech Rowiński. – A nie ją tam gdzieś chowała pod betonem w jakimś muzeum. Druga rzecz ad vocem – chodzi tutaj widzę, że jest wielu ludzi, którzy chętnie by nas tutaj na Pomorzu zabetonowali, położyli dziesiątki szyn, natomiast nikt nie nie odpowiada: po co nam to na Pomorzu? Kiedyś jak Gdańsk powstawał, to przypominam, że kupcy gdańscy brali 30 procent marży od tego, co przez Gdańsk przechodziło, dlatego Gdańsk mógł powstać i rozwijać się. Jeśli my to przepuścimy przez Gdańsk im szybciej tym lepiej to nie wiem, co Pomorze by miało z tego całego przepływu, tych milionów ton towarów.

Kompetencje polskiego przemysłu morskiego zniknęły. W tej chwili są jakieś resztki, można coś uratować i trzeba poszukiwać jakichś projektów, które by to wzmocniły, czy też miały na te kompetencje były konkurencyjne w skali światowej. Bez tego nie jesteśmy w stanie nic nowego zaoferować. My jesteśmy po prostu spóźnieni i będzie tak samo jak z tym przejściem towaru przez Trójmiasto, tak samo odbędzie się budowa elektrowni wiatrowych, że przyjedzie chiński statek przywiezie chińskie wiatraki, postawi, pojedzie i my zapłacimy rachunek, i ewentualnie – ponieważ inwestujemy z kimś, a nie sami – to jeszcze damy zysk od tego przedsięwzięcia komuś.

Coś powinniśmy zrobić tym gazem bojowym, który leży na dnie. I zacząłem się tym zajmować od strony technicznej ale okazuje się, że głównie jest to problem polityczno – inwestycyjny, ponieważ to przekracza w ogóle ludzkie wyobrażenie ile to może kosztować – powiedział prof. Lech Rowiński – pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej.

W toku dyskusji głos zabierali m.in.:

Ewa Kruchelska – wiceprzewodnicząca Rady nadzorczej Stoczni CRIST S.A. w Gdyni:

Fot. Kazimierz Netka.

Krzysztof Kilian – były prezes zarządu PGE

Paweł Olechnowicz – były prezes Grupy LOTOS.

Kazimierz Klejna – Senator RP

Sławomir Staszak – wiceprezes spółki Energa S.A.

Fot. Kazimierz Netka

Magdalena Kołodziejczak – posłanka na Sejm RP:

– To co dzisiaj słyszałam, szczególnie z pani (Ewy Kruchelskiej) strony to poruszyło mnie do żywego – mówiła Magdalena Kołodziejczak – posłanka na Sejm RP.

Fot. Kazimierz Netka.

– I chcę państwu powiedzieć, że takie odczucie i to, o czym mówiliśmy tutaj, że jesteśmy w fazie rozliczania, a nie robimy kroku do przodu to nie jest jedyny głos z tego gremium ale również z Sejmu, nad czym bardzo ubolewam. Sprawność pojedynczego posła jest niewielka ale drodzy państwo pismo, o którym tu mówicie, to jedno. Natomiast my mamy Komisję Morską. Szefem jest pan Płażyński. Mój postulat jest taki, a wynika z bardzo krótkiego ale ale z doświadczenia: Komisja Morska powinna się z państwem spotkać absolutnie. Komisja Morska powinna to usłyszeć, dlatego, że pismo trafi do jednego ministra, do drugiego, do trzeciego.

Proszę państwa jeszcze jedno zdanie: założyłam Żuławski Zespól Parlamentarny, ponieważ o Żuławach w Warszawie nikt nie wie. Podkarpacie, Podlaskie – tak. Mnie powiedziano na początku: jeżeli cokolwiek chcesz uzyskać, to musisz głośno krzyczeć i budować wokół sprawy jak najszersze gremium. W poniedziałek mamy spotkanie w Sejmie. Tam przyjeżdżają wszyscy ważni z tego terenu i drodzy państwo, nie czekajmy na odpowiedź. Albo do Warszawy na spotkanie z Komisją albo tutaj Komisję ściągnąć i głośno o tym mówić – radziła posłanka Magdalena Kołodziejczak.

Fot. Kazimierz Netka.

Niewykluczone, że rozwijane będą badania nad zegarem pulsarowym – unikatowym prototypem, skonstruowanym przez Pomorzan – powiedziała nam Teresa Kamińska – była prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Polska w tym Pomorskie na Targach Posidonia

– Współpraca biznesu z nauką zaczyna się całkiem nieźle rozwijać, jeśli chodzi o nasze uczelnie. Podpisywane są kontrakty bezpośrednie między firmami ale też już robione są spotkania, które przypominają spotkania klastrów jakie mają miejsce już od ponad 20 lat w krajach skandynawskich, w Niemczech czy Francji – powiedział prof. Marek Grzybowski – przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego.

Fot. Kazimierz Netka.

– Takie spotkanie zespołowe są niesłychanie istotne bo na nich można wytyczyć kierunki strategiczne, które realizowane są w konkretnych, rzeczywistych projektach.

Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny ma projekt, dzięki któremu efekty takich spotkań może pozycjonować na rynku międzynarodowym. W tej chwili w ramach programu związanego z generowaniem projektów w ramach Inteligentnych Specjalizacji Europejskich, Batycki Klaster Morski i Kosmiczny funkcjonuje w takim projekcie i zgłosił 12 projektów z różnych uczelni i przedsiębiorstw, które współpracują z uczelniami do pozycjonowania na rynku międzynarodowym. Odbyło się już pierwsze spotkanie, które poświęcono tematowi smart port. Ten projekt, którego zadaniem jest pozycjonowanie innowacyjnych rozwiązań, z naszych przedsiębiorstw i uczelnie daje szansę do wygenerowania międzynarodowych projektów i pozycjonowania naszych uczelni i przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. W projekcie tym uczestniczą przedstawiciele z regionu Morza Bałtyckiego, z Atlantyku i z Morza Śródziemnego i z Morza Północnego. A więc my sprawiamy, że jest możliwość transferu wiedzy i technologii i wymiany wiedzy między naszymi uczelniami, a uczelniami z zagranicy i przedsiębiorstwami z zagranicy. To jest współpraca dziesięciu klastrów od Wysp Azorskich do Finlandii i mamy nadzieję, ze te kontakty między klastrami morskimi zaprocentują na rynku międzynarodowym.

Kolejny etap, na którym będziemy promowali nasze firmy z obszaru przemysłów morskich i przemysłów kosmicznych to są Targi Posidonia, w Atenach i w Pireusie. W czasie Targów Posidonia będziemy mieli spotkanie z grupą europejskich klastrów morskich i tam będziemy promować nasze innowacyjne rozwiązania, które oferują nasze stocznie i firmy współpracujące z otoczeniem biznesu i z otoczeniem portów i stoczni, tak jak na przykład Grupa ASE, Hydromega, CRIST, produkty także projektowe naszych innowacyjnych jednostek.

Fot. Kazimierz Netka.

Nawiązując do tematu tej konferencji: powinniśmy odejść od myślenia branżowego, natomiast skupić się na rozwoju gospodarki Pomorza i wybrzeża opartej na innowacjach. Mamy konkurować i generować przewagę w oparciu o innowacje i robotyzację, bo jesteśmy w ogonie Europy i Europy Bałtyckiej. Tutaj trzeba zintegrować działania polityki i przedsiębiorców jak i administracji, żebyśmy nie konkurowali tanią siłą roboczą i tanimi produktami, bo nie będzie polish content, nie będzie polskiego wkładu w tak innowacyjne przemysły jak przemysł energetyczny. Zbudujemy polska energetykę na bazie zagranicznych technologii, bo my tych technologii nie mamy, bo my nie jesteśmy tak innowacyjni jak kraje, które te technologie wprowadzają zarówno w obszarze energetyki wiatrowej na mrozu jak i na lądzie, jak i energetyki związanej z energetyką jądrową. I to jest istota sprawy. To, co pokazała pani Ewa Kruchelska, że jesteśmy w stanie budować innowacyjne statki – tak samo musi być innowacyjny cały przemysł energetyczny – powiedział prof. Marek Grzybowski – przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego.

Co dalej?

– W oparciu o dzisiejsze prezentacje ekspertów, w oparciu o dzisiejsza dyskusje, w porozumieniu z tymi ekspertami, w porozumieniu z panem europosłem Lewandowskim oraz z panem Marszałkiem Strukiem – co uzgodniliśmy wspólnie – przygotujemy wyzwania w tym zakresie, który dzisiaj omawialiśmy – powiedział dr Zbigniew Canowiecki – prezydent Pracodawców Pomorza. Na następnym spotkaniu, na które państwa zapraszam, oby było one za miesiąc. Chciałbym, żebyśmy przed wakacjami mieli pełną list takich wyzwań i żeby to była lista dosłownie, maksymalnie siedmiu tematów, z którymi chcielibyśmy dotrzeć do premiera Tuska. Nie ukrywam, że trzeba jego przekonać do pewnych działań i żeby on odpowiednie decyzje sprowokował.

Kazimierz Netka

Proszę, czytaj również na portalu: Pulsarowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *